Działania

Gorzowski Klub Rotariański powstał w listopadzie 1996 roku przy wsparciu RC Strzelce Krajeńskie a także rotarian z Danii (Viggo Madsen) i Szwecji . Charterowa lista członków zawierała 27 nazwisk. Obecnie nasz klub liczy 11 członków.
Gorzowscy rotarianie w różny sposób działali na rzecz swojego środowiska; przekazywali środki na różne cele humanitarne a także realizowali projekty jako Matchig Granty:

 • przekazywaliśmy środki na program walki z chorobą Heine Medina (program POLIO),
 • utrzymywaliśmy wieloletnią pomoc dla Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
 • organizowaliśmy ferie zimowe ( dwa tygodnie ) dla ok.150 dzieci z ubogich rodzin ( całodzienne opieka, organizacja zajęć, wyżywienie )
 • zorganizowaliśmy choinkę dla dzieci pracowników Zakładów Mięsnych w Gorzowie Wlkp.
 • wspomagaliśmy finansowo “CARITAS” jako organizatorów kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin
 • wielokrotnie udzielaliśmy finansowego wsparcia osobom będącym w szczególnej sytuacji ( ukończenie nauki, wyjazd na zagraniczne stypendium itp. )
 • zakupiliśmy pompy dyfuzyjne dla Oddziału Chemioterapii Szpitala w Gorzowie Wlkp.
 • zorganizowaliśmy przyjazd z RC Black River Fall ( USA ) chirurga wraz z operatorami w celu przeszczepu rogówki w Szpitalu w Gorzowie Wlkp.
 • zorganizowaliśmy wystawę poświęconą pamięci Anny Frank ( wystawa sprowadzona z Holandii )
 • zbudowaliśmy, przy współudziale klubów z Danii i Niemiec oraz Wielkiej Brytanii i Francji , windę w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w Gorzowie Wlkp.
 • ufundowaliśmy statuetkę “SUKCES”, którą raz w roku wręczamy osobie z naszego regionu, która osiągnęła sukces w dziedzinie swojego działania (sport, przedsiębiorczość, kultura , sztuka)
 • prowadzimy intensywną działalność w zakresie krótko i długo-terminowej wymiany młodzieży ( wysłaliśmy ok. 150 młodych ludzi na dwutygodniowe pobyty w okresie wakacji a także na roczne pobyty połączone z nauką jednocześnie przyjmując młodzież na letnie obozy i na roczną naukę w naszych szkołach ucząc ich m.in. języka polskiego )
 • współpracujemy z klubami w Niemczech ( Frankfurt nad Odrą i Springe k/Hanoveru)
 • prowadzimy wymianę kulturalną z RC Springe przez regularne organizowanie tematycznych wycieczek po naszym kraju i po terenie Niemiec
 • utrzymujemy kontakt z RC Culemborg w Holandii, który odwiedzaliśmy wraz z rodzinami, podobnie jak oni odwiedzali nas
 • organizujemy spotkania Wigilijne wspólnie z RC Frankfurt w Gorzowie Wlkp. i w Friedersdorf k/Seelow
 • RC Springe przyjmował dzieci z Gorzowa Wlkp. na dwutygodniowych obozach tematycznych, podobnie jak RC Culemborg
 • nawiązaliśmy kontakt z RC Dordrecht im. Johana Witt'a w Holandii k/Amsterdamu, który zaoferował przyłączenie się do naszego projektu charytatywnego, polegającego na zakupie używanego busa do przewozy dzieci niepełnosprawnych ruchowo z upośledzeniem umysłowym z Ośrodka Prowadzonego przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp .Zamierzamy połączyć ten projekt z dofinansowaniem kosztów rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym z sąsiadującego Ośrodkiem Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły oraz kosztów przystosowania specjalnego łazienki dla tych dzieci. Łączny koszt tego projektu wyniesie ok. 17,000 $ tj. ok. 12,500 euro.

Przewidujemy zwrócenie się z prośbą do różnych klubów w Europie, USA i w Polsce a także do firm o finansowe lub rzeczowe wsparcie naszego zamierzenia. Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp. Jest pzarządową organizacją non profit. Od ponad 30 lat organizuje pomoc, rehabilitację, terapię i wsparcie dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin. Obecnie prowadzi cztery ośrodki dla każdej grupy wiekowej ( od 3 40 lat) zapewniając stałą terapię. W dwóch ośrodkach wsparciem objętych jest rocznie 435 osób w wieku od 0 do 25 roku życia. W dwóch pozostałych ze wsparcia korzysta 27 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, w przedziale wiekowym od 21 do 46 lat.
Placówki znajdują się w różnych częściach miasta, niekiedy odległe o 8 km od centrum. Busy przewożące podopiecznych każdego dnia pokonują kilkaset kilometrów. Pojazdy są bardzo wysłużone. Jeden z nich to 25-letni Fiat Ducato szczególnie wymaga częstych , kosztownych remontów pochłaniających znaczne ilości środków,które powinny być przeznaczone na podstawową działalność. Remonty uniemożliwiają niekiedy przewóz podopiecznych na zajęcia gdyż nie nadają się oni do przewożenia komunikacją miejską. Podopieczni wymagają stałej opieki – nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Bez wsparcia tych ośrodków pozostaną społecznie wykluczeni.
Bus jaki zamierzamy zakupić dla Ośrodka , w miejsce wyeksploatowanego,to pojazd 9 – 12 miejscowy. Taki pojazd umożliwi placówce bezpieczne przewożenie swoich podopiecznych na niezbędne zajęcia rehabilitacyjne
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Gorzowie Wlkp funkcjonuje od 1987 i obejmuje :
- Przedszkole Specjalne
- Podstawową Szkołę Specjalną
- Gimnazjum Specjalne

Z tego Ośrodka korzysta obecnie 115 wychowanków. Są to dzieci i młodzież niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, w wieku od 5 do 22 lat. Placówka zatrudnia 38 wykwalifikowanych pedagogów specjalnych.
Teren objęty działaniem placówki to miasto Gorzów Wlkp i 6 przyłegłych gmin.
Ośrodek prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną, psychologiczną, indywidualną rehabilitację ruchową i tp. Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym warunków do rozwoju psychofizycznego, wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka oraz przygotowanie do codziennego życia indywidualnego i społecznego.

Dzieci uczestniczą w wielu ogólnokrajowych akcjach ( Cała Polska Czyta Dzieciom, Dni Ziemi, Dni Drzewa ). W placówce jest klub UNICEF. Prowadzona jest działalność artystyczno-sportowo-ekologiczna, muzyczno teatralna. Szkoła uczestniczy w szeregu konkursach, festiwalach i zawodach sportowych kraju i w Niemczech. W szkole funkcjonuje sekcja Olimpiad Specjalnych.
Placówka posiada :

 • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
 • Zielony Certyfikat I stopnia
 • Certyfikat Promotor Ekologii
 • Tytuł – Mecenas Polskiej Ekologi
 • Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga


Od 2000 roku szkoła współpracuje z gimnazjum FENIX w Vageeryd w Szwecji skąd corocznie przyjeżdża do ośrodka grupa młodzieży na praktykę pedagogiczną. Praca z dziećmi z głęboką niesprawnością intelektualną wiąże się z koniecznością ciągłego wzbogacania placówki w nowe pomoce dydaktyczne, sprzęt rechabilitacyjny a także modernizowania obiektu szkolnego, który przed laty budowany był na przedszkole dla zdrowych dzieci. Z tego względu wymagana jest stała sukcesywna przebudowa w celu przystosowania budynku do obecnej funkcji ( usprawnienie komunikacji wewnętrznej, w tym budowa windy, przebudowa łazienek itp.)
Środki finansowe napływające z różnych stron ( Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miasta, sponsorzy ) są niewystarczające dla potrzeb placówki. Gorzowski Klub Rotariański pragnie dołączyć się do grona wspomagających placówkę zamierzając pokryć koszty przebudowy jednej łazienki w celu przystosowania jej dla dzieci niepełnosprawnych oraz zakupić sprzęt rehabilitacyjny.

Powered by Quick.Cms // Designed by TRC